آرزو می کنم که مردم ایران در تلاش خود برای دستیابی به آزادی موفق باشند.

آرزو می کنم که مردم ایران در تلاش خود برای دستیابی به آزادی موفق باشند.

 

Write a comment

Comments: 0