آرزو می کنم که مردم ایران در تلاش خود برای دستیابی به آزادی موفق باشند.